Voorwaarden

BVBA Atelier Artisjok
Kalsijdeweg 31
8490 Jabbeke (Stalhille)
BTW BE 0564.974.619
RPR Brugge
IBAN BE18 0017 4037 0865

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Voorafgaand

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Atelier Artisjok BVBA en haar klant naast hetgeen desgevallend gestipuleerd is in de overeenkomst tussen beide partijen. Deze voorwaarden worden als gekend en aangenomen beschouwd door de klant door het loutere feit met Atelier Artisjok BVBA te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant dienen dus als niet bestaande beschouwd te worden, behoudens schriftelijke en door Atelier Artisjok BVBA ondertekende vrijstelling. Een orderbevestiging vanwege Atelier Artisjok BVBA kan nooit als een zodanige vrijstelling gelden of beschouwd worden.

1.2. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten.

1.3. Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn op het adres van Atelier Artisjok BVBA, te 8490 Jabbeke (Stalhille), Kalsijdeweg 31.

1.4. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening door de klant van een een overeenkomst , het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, de ondertekening van een offerte, … zonder dat deze opsomming limitatief is

1.5. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.

1.6. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst, datum van de factuur of offerte of bevestiging van de opdracht via e-mail

1.7. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Alle opgegeven prijzen zijn btw excl.

1.8. Pas na deze ondertekening of desgevallend na ondertekening van de verkoopovereenkomst en betaling van het overeengekomen voorschot dient Atelier Artisjok BVBA tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

1.9. Alle onze offertes zijn vrijblijvend. Alle offertes zijn geldig tot 60 dagen na datum van verzending. Na deze periode behoudt Atelier Artisjok BVBA zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen of de bestelling te weigeren.
Atelier Artisjok BVBA behoudt zich eveneens het recht voor om de prijzen aan te passen indien de prijsbepalende factoren ten tijde van het opmaken van de offerte gewijzigd zijn.

1.10. Bij het bevestigen van een opdracht zal 40% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden.

1.11. Per uitgevoerd onderdeel volgens de offerte zal het verschuldigde bedrag van het desbetreffende onderdeel worden gefactureerd, verminderd met het reeds betaalde voorschot. Voor projectonderdelen waarvan de uitvoeringsperiode de dertig dagen overschrijdt, worden tweewekelijkse of maandelijkse vorderingsstaten met bijhorende facturen opgesteld, ten belope van de reeds uitgevoerde werken binnen het projectonderdeel.


2. Verkoop van planten en/of goederen

2.1. Producten:

Verkochte planten en/of goederen worden niet teruggenomen. Bij twijfel over de aard en de omvang van de bestelling ten aanzien van het project dient de klant voorafgaand inlichtingen in te winnen, naderhand kunnen hierover geen klachten meer aanvaard worden. Er wordt steeds per volle eenheid besteld (palet, volle vracht,...). Bij de bestelling deelt Atelier Artisjok BVBA de eenheid waarmee gewerkt wordt mee. Overschotten worden niet teruggenomen. Voor verpakkingen die Atelier Artisjok BVBA terugneemt (bepaalde paletten, veenmankisten,…) wordt een waarborg aangerekend die door Atelier Artisjok BVBA terugbetaald wordt zodra de klant de verpakkingen terugbezorgt.

Alle goederen en planten reizen op risico van de klant, zelfs indien franco geleverd. Geleverde goederen worden geacht door de klant te zijn nagezien en goedgekeurd op het moment van de levering.

Alle door Atelier Artisjok BVBA geleverde planten en goederen blijven eigendom van Atelier Artisjok BVBA totdat de factuur met betrekking op de levering volledig is voldaan. In de tussentijd mag de klant de goederen en/of planten niet vervreemden of verpanden en dient hij ze in optimale conditie te bewaren, inzonderheid met betrekking tot planten. Van zodra er een vermoeden bestaat dat de klant de goederen en/of planten niet zal vereffenen is het Atelier Artisjok BVBA zonder gerechtelijke tussenkomst toegestaan om de goederen en/of planten terug op te halen op kosten van de klant, waar ze zich ook mogen bevinden. Hierbij dient de klant zijn volledige medewerking te verlenen op straffe van een boete van 5% op het verschuldigde bedrag te rekenen vanaf de dag waartegen de aanzegging is gebeurd. Ingeval vastgesteld wordt dat de goederen en/of planten niet meer in optimale conditie verkeren, blijven ze eigendom van de klant en dient deze de verschuldigde bedragen onverwijld te betalen vermeerderd met de verwijlintresten en administratieve kosten.

2.2. Garantie:

2.2.1 De garantie wordt steeds verstrekt door de fabrikant, kwekerij of importeur. Naargelang het artikel kunnen de voorwaarden en de duur van de garantie verschillen.

2.2.2. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen en/of planten steeds aangeboden worden in de originele verpakking en in de staat waarin ze geleverd werden.

2.2.3 Goederen en/of die mogelijk beschadigd zijn geraakt bij verwerking door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek omtrent de oorzaak van de eventueel opgelopen schade.

2.2.4 Planten vallen enkel en alleen binnen garantie in zo verre de kwekerij een garantie verstrekt én er met Atelier Artisjok BVBA een onderhoudscontract tussen de klant en Atelier Artisjok BVBA werd afgesloten waarbij Atelier Artisjok BVBA de totale zorg van de planten op zich neemt vanaf de levering en voor een bepaalde duur. In alle andere gevallen wordt geen garantie verstrekt op planten en is het risico op uitval, sterfte, abnormale groei, ziekte,… vanaf de levering voor rekening van de klant.

2.2.5 Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:
* Schade die door verkeerde handelingen zijn ontstaan.
* Schade die optreedt door weersomstandigheden of overmacht zoals vorst, overstroming, hoge grondwaterstanden, droogteperiodes, hitte, brandschade,…
* Ingrepen uitgevoerd door de klant of een onbevoegde derde.
* Vroegtijdige slijtage of schade te wijten aan abnormaal gebruik

3. Tuinaanleg

Atelier Artisjok BVBA is geregistreerd aannemer. Bepaalde werken aan woningen ouder dan 10jaar kunnen worden uitgevoerd aan het verlaagd BTW tarief van 6% als aan de door de wetgever gestelde voorwaarden is voldaan. Dit geldt onder meer voor de aanleg van verhardingen palend aan de woning.

Alle bepalingen opgesomd onder 2. verkoop van goederen en planten zijn ook hier onverminderd van toepassing.

3.1. Atelier Artisjok BVBA kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor werken uitgevoerd door Atelier Artisjok BVBA of door een door Atelier Artisjok BVBA aangestelde onderaannemer/uitvoeringspartner.

3.2.Een eventuele schadeloosstelling kan nooit een hoger bedrag vertegenwoordigen dan de omvang van de door Atelier Artisjok BVBA uitgevoerde werken en leveringen betreffend de onderdelen waarvoor de schade geclaimd wordt.

3.3. De klant dient in te staan voor alle vergunningen en machtigingen noodzakelijk voor de uitvoering van de werken, en dit tot volledige ontlasting van Atelier Artisjok BVBA.

3.4. De klant dient Atelier Artisjok BVBA op de hoogte te brengen van alle mogelijke leidingen en onzichtbare installaties die de uitvoering van de werken kunnen bemoeilijken. Ingeval er zich toch incidenten zouden voordoen met leidingen of onzichtbare installaties is de klant hiervoor verantwoordelijk voor zover hij Atelier Artisjok BVBA niet duidelijk en volledig op de hoogte gebracht heeft, en zijn de herstellingskosten ter zijner laste.

3.5. De klant dient de werf in normale omstandigheden bereikbaar aan te bieden, zodat de leveringen en werken onder normale en veilige omstandigheden kunnen plaats vinden.

3.6. De klant staat in voor alle nodige veiligheidsmaatregelen op de werf, in overeenstemming met de richtlijnen van de veiligheidscoördinator voor zover de tussenkomst ervan vereist is voor de uitvoering van de werken.

3.7. Onze offerteprijzen gelden voor een ononderbroken uitvoering van de werken. Oponthoud om welke reden dan ook leidt tot een schadeloosstelling wegens het opgelopen rendementsverlies.

3.8. De klant staat ervoor in dat onze goederen en planten, alsook het materieel, kunnen opgeslagen worden op de werf, en dit in optimale condities. De klant is verantwoordelijk voor de bewaring van de opgeslagen goederen en planten, alsook voor het door ons opgeslagen materieel.

3.9. De uurprestaties voor uitvoering van werken op de werf worden aangerekend vanaf het vertrek op het bedrijf of op het bedrijf van de onderaannemer/uitvoeringspartner tot aankomst op het bedrijf of het bedrijf van de onderaannemer/uitvoeringspartner. Met andere woorden de verplaatsingskosten worden per gewerkte dag vergoed volgens het uurtarief van elke werknemer over de volledige duur van de heen- en terugrit. Ingeval er evenwel minder dan 4 uur gewerkt wordt op een werkdag wordt voor die dag geen verplaatsingskost aangerekend.

De aangekochte materialen ten behoeve van de uitvoering worden integraal verrekend zoals ze aangekocht zijn bij de leverancier; dwz ook het verlies door breuk, verzagen, afzagen van overlengtes,… wordt aangerekend en overschotten worden niet teruggenomen. Er wordt gewerkt in volle verpakkingseenheden, bv. per pallet. De overige bepalingen onder 2. verkoop van planten en/of goederen zijn ook hier integraal van toepassing.

3.9. Voor de tuinaanleg wordt steeds een offerte opgesteld per uit te voeren projectonderdeel, en dit op basis van een meetstaat. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, zullen worden uitgevoerd aan uurtarief vermeerderd met de eventuele materiaalkosten. De tariefprijs voor dergelijke werken in regie bedraagt 40 euro per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.

4. Diensten : tuinarchitectuur en -advies

4.1. De tuinarchitectuur en/of het tuinadvies omvat de door de klant goedgekeurde onderdelen van de door Atelier Artisjok BVBA opgestelde offerte : topografische opmeting, voorontwerp, uitvoeringsontwerp, beplantingsplan, meetstaat en raming, bestek, opvolging van de werken,…

4.2. Een eerste verkennend gesprek is steeds gratis en vrijblijvend voor zover Atelier Artisjok BVBA het in haar agenda kan inpassen.

4.3. Elk onderdeel van de offerte met betrekking tot de opmaak van ontwerpplannen omvat de opmaak van de toepasselijke documenten en een éénmalige bespreking ervan met de klant per onderdeel. Vooraleer tot uitvoering van de opdracht over te gaan dient de klant Atelier Artisjok BVBA een duidelijk programma van wensen en eisen over te maken op basis waarvan Atelier Artisjok BVBA heel gericht aan het ontwerpen gaat. Tijdens de bespreking van de plannen kan de klant binnen een afgesproken termijn kleine wijzigingen vragen, welke Atelier Artisjok BVBA binnen de opgegeven prijs van de offerte uitvoert. Grote wijzigingen of conceptwijzigingen gevraagd door de klant worden als een nieuwe opdracht beschouwd, tenzij overeengekomen wordt dat de bijkomende werken als meerwerk verrekend worden. Alleen Atelier Artisjok BVBA beoordeelt wat verstaan wordt onder “kleine wijzigingen”. Extra besprekingen op vraag van de klant worden aan uurtarief verrekend.

4.4. Voor alle prestaties met betrekking tot de tuinarchitectuur en /of het tuinadvies wordt een vast uurtarief aangerekend van 59 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit tarief geldt voor de inzet van een tekenaar of van een junior tuinarchitect. De inzet van een senior tuinarchitect (meer dan 10 jaar werkervaring) wordt verrekend aan een uurtarief van 65€/u (excl. BTW). Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen.

Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van 59 euro resp. 65 euro per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.

4.5. Atelier Artisjok BVBA behoudt zich het recht voor om elk opgemaakt document (plan, bestek,…) aan te vullen met een verwijzing naar Atelier Artisjok BVBA. Indien de klant dit niet wenst, kan hij deze verwijzing laten verwijderen voor een bedrag van 250 € excl.BTW.

4.6. Atelier Artisjok BVBA behoudt zich het recht voor om de door haar ontworpen projecten te vermelden in reclame, mailings, op haar website,…. Dit kan door weergave van plannen of planonderdelen, foto’s van de uitgevoerde realisaties,…Dit alles behoudens andersluidende schriftelijk akkoord.

4.7. Ontwerpen en adviezen opgemaakt door Atelier Artisjok BVBA voor de klant worden beschouwd als een eenmalige verbintenis en kennen derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in de schriftelijke verkoopsovereenkomst een levertijd afgesproken voor de oplevering van de op te maken documenten.5. Algemeen

5.1. Copyright
Alle door Atelier Artisjok BVBA verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Atelier Artisjok BVBA niet worden bewerkt of verwerkt in éénder welke publicatie. De door Atelier Artisjok BVBA verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van Atelier Artisjok BVBA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Atelier Artisjok BVBA hiervoor een vergoeding bedingen op basis van de gepresteerde werkuren à rato van 55 euro per uur. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Atelier Artisjok BVBA gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.Atelier Artisjok BVBA behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

De door Atelier Artisjok BVBA verstrekte producten en diensten mogen ten aller tijden door Atelier Artisjok BVBA worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door Atelier Artisjok BVBA
afstand is getekend om dit niet te doen.

Atelier Artisjok BVBA behoudt zich het recht voor om geleverde producten en diensten ten aller tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

5.2. Uitvoering van de overeenkomst

Atelier Artisjok zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Atelier Artisjok BVBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Atelier Artisjok BVBA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Atelier Artisjok BVBA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Atelier Artisjok BVBA zijn verstrekt, heeft Atelier Artisjok BVBA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Atelier Artisjok BVBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat Atelier Artisjok BVBA zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan Atelier Artisjok de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De klant vrijwaart Atelier Artisjok voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

5.3. Levering en levertijd van de documenten

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege Atelier Artisjok BVBA. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

5.4.Wanbetaling, schorsing en beëindiging

5.4.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken of goederen dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid.
Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 25 euro.
Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is verhoogd worden met 10% of een minimumbedrag van 250 euro.

5.4.2. Indien een betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal Atelier Artisjok BVBA daarenboven alle lopende werken en leveringen opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,…) vanwege de klant.

5.4.3. Bij schorsing van lopende werken en leveringen blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.

5.4.4. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan Atelier Artisjok BVBA onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

5.4.5. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.

5.4.6. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.

5.4.7. In alle gevallen van beëindiging, door Atelier Artisjok BVBA of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt Atelier Artisjok BVBA het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

5.4.8. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door Atelier Artisjok BVBA als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.

5.4.9. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag breng van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest mee van 12% .

Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 euro, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend. Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering.

In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet –vervallen
facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Indien de factuur op vraag van de klant naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

5.4.10 Atelier Artisjok BVBA heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien :
a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Atelier Artisjok BVBA gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,…
b) De klant in staat van faillissement is verklaard.
De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.5.Klachten en aansprakelijkheid

5.5.1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van Atelier Artisjok BVBA zouden
teweegbrengen, ont­slaan Atelier Artisjok BVBA in elk geval van haar aan­spra­ke­lijk­heid voor het niet, het laattijdig of het ge­brekkig uit­voeren van haar verbin­tenis­sen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

5.5.2. Atelier Artisjok BVBA is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Atelier Artisjok BVBA weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Atelier Artisjok BVBA kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.

5.5.3 Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en producten, dienen ter kennis ge­bracht te worden aan Atelier Artisjok BVBA bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.

5.5.4. Indien de klant nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van
5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.

5.5.5. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.

5.5.6. De aansprakelijkheid van Atelier Artisjok wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.

5.5.7. De klant blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld wer­den.

5.5.8. De klant vrijwaart Atelier Artisjok voor alle aanspraken van derden.

5.5.9. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken, de diensten of verkochte goederen en planten aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hieronder vermelde termijn.

5.5.10. Atelier Artisjok BVBA is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Atelier Artisjok BVBA.

5.5.11. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.

5.5.12. De schade die Atelier Artisjok BVBA ondervindt in geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de klant; wordt bepaald op 40 % van de waarde van het contract.

5.5.13 Indien de medecontractant nalaat de factuur op de vervaldag te betalen kan de
overeenkomst ontbonden worden nadat Atelier Artisjok BVBA hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dit geval heeft Atelier Artisjok BVBA tevens het recht om een schadevergoeding te vorderen bovenop het openstaande factuurbedrag die wordt vastgelegd op 40% van de waarde van het contract en om daarnaast meerschade aan te tonen.

5.6 Rechtskeuze en bevoegdheid

5.6.1 Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing.

5.6.2 Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Brugge.